תקנון מבצע "חבר מביא חבר 2015"

1. כללי

1.1. חברת "אורטל ולעבודה" מודיעה בזאת על עריכת מבצע בשם "חבר מביא חבר" , אשר פרטיו מופיעים בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").

1.2. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.

2. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שרשום בצידם:

2.1. "אתר אורטל " – אתר האינטרנט של אורטל המתנהל בכתובת https://www.ortal-hr.co.il בו מפורסמות משרות עדכניות באורטל .

2.2. "משתתף" – כל הרושם את פרטי חברו כמי שמחפש עבודה, באמצעות חברת אורטל .

2.3. "מועמד" – אדם שפרטיו האישיים נרשמו ע"י "משתתף" . מועמד אשר לא מצוי במאגר המועמדים באורטל , או מועמד מצוי ובחצי שנה האחרונה ,כרטיסו לא היה פעיל .

2.3. "עובד אורטל "- מועסק באמצעות חברת אורטל באחד מלקוחותיה, הרשאי להשתתף במבצע .

2.4. "משרה" – תפקיד המפורסם באתר אורטל.

2.5. "תקופת המבצע" – התקופה שבין 5.5.2015 ועד ליום 31.5.2015 אורטל תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע עפ"י שיקול דעתה.

3. תנאי ההשתתפות במבצע

3.1. הרשמה למבצע :

3.1.1. כל אדם המעוניין להשתתף במבצע במתכונת המפורטת בסעיף ‏3 זה, ירשום את פרטיו האישיים ופרטי חברו במהלך תקופת המבצע באתר אורטל. המבצע אינו כולל עובדי מנגנון חברת אורטל .

3.1.2. התנאי להשתתפות במבצע: יאשר "המשתתף" ,או "עובד אורטל " כי קרא את תקנון זה והוא מסכים לתנאיו, וכי קיבל את הסכמתו של ה"מועמד" מראש להגשת מועמדותו, למציאת מקום עבודה ולהיכלל במאגר המועמדים של אורטל המשמש, בין היתר, למשלוח דיוור ישיר.

3.1.3. פרטים אשר לא יישלחו ו/או ייקלטו מכל סיבה שהיא בתיבת המבצע הראשית עד לתום תקופת המבצע; לא יכללו במסגרת המבצע.

3.1.4. "מועמד " - בהתאם להוראות סעיף ‏3.1.1 ו- ‏3.1.3 לעיל, במידה ופרטיו נקלטו בהצלחה באתר החברה ובלבד שפרטיו לא היו רשומים על שם גורם אחר בתוכנת כח אדם של אורטל במהלך 6 חודשים שקדמו למועד שליחתם , כאמור בסעיף ‏3.1.1 לעיל.

3.1.5. ככל שפרטיו של ה"מועמד" עומדים בתנאי סעיפים ‏3.1.1 – ‏3.1.3 לעיל, יקבל ה"משתתף" אישור בתום ההרשמה : "הפרטים נקלטו במערכת " .הודעה זו תאשר את קליטת הפרטים . מובהר, כי לאחר ההודעה, תתבצע בחינת פרטי ה"מועמד" בהתאם לתקנון . אין בהודעה האמורה בכדי לחייב את אורטל לקלוט את המועמד ו/או להעניק ל"משתתף" מתנה כלשהיא (כהגדרת מונחים אלה להלן).

3.1.6. עד תום תקופת המבצע ניתן לרשום באתר אורטל מספר "מועמדים" ולצרף קורות חיים . הוראות תקנון זה יחולו על כל "משתתף" במהלך תקופת המבצע, באתר אורטל בהתאם להוראות סעיף ‏3.1 זה.
3.2. תנאים לקבלת שוברי שי :

3.2.1. ככל שיתמלאו כל התנאים המפורטים בסעיף ‏3.1 לעיל ,"המועמד " ייקלט לעבודה באורטל ,יתמיד למשך 3 חודשי עבודה מלאים , תוך 6 חודשים ממועד שליחת פרטיו האישיים וקורות חיים באתר "אורטל ". יהיה זכאי ה"משתתף" לקבל מאורטל שוברי שי, באופן חד פעמי בשווי 250 שח .

3.2.2. למען הסר ספק, "עובד אורטל" הזוכה בשוברי השי , שוברי השי הינם מענק חד פעמי אשר, יופיע בתלוש המשכורת בסעיף כ"שווי שובר" . שוברי השי לא ייחשבו כחלק מהשכר הקובע לעניין הפרשות סוציאליות, פיצויי פיטורים, וכיוצא באלו זכויות המגיעות לעובד על פי חוקי העבודה. מסכום המענק ינוכה מס על פי הדין.

3.2.3.תווי השי יועברו ע"י אורטל ל"משתתף" בתום שלושה חודשי עבודה מלאים של ה "משתתף" , ובכפוף להשלמתם (לעיל ולהלן: "המועד הקובע").

4. תנאי השתתפות במבצע :

4.1. רישום פרטים ושליחת קורות חיים:

4.1.1. לצורך השתתפות במבצע, ה"משתתף" או "עובד אורטל" נידרש לרשום במהלך תקופת המבצע את פרטיו אישיים ופרטי "המועמד" ולצרף קורות חיים של ה"מועמד" באתר אורטל.

4.1.2. כתנאי להשתתפות במבצע, יאשר ה"משתתף" כי קרא תקנון זה והוא מסכים לתנאיו, וכי קיבל את הסכמתו של ה"מועמד" , מראש ובכתב, להגשת מועמדותו למשרה, ולהיכלל במאגר המועמדים של אורטל המשמש, בין היתר, למשלוח דיוור ישיר.

4.1.3. פרטיו וקורות חיים של ה"מועמד" אשר לא ייקלטו מכל סיבה שהיא עד למועד הקובע , לא ייבדקו ולא יכללו במסגרת המבצע.

4.1.4. "משתתף" הנרשם באתר אורטל בהתאם להוראות סעיפים ‏4.1.1 ו- ‏4.1.3 לעיל ופרטי ה"מועמד" נקלטו בהצלחה , יוגדר כמשתתף במבצע, ובלבד שפרטיו של אותו "מועמד" לא רשומים על שם מקור אחר באתר אורטל במהלך 6 חודשים שקדמו למועד שליחתם .

4.3. תנאים לקבלת שוברי שי

4.3.1. ככל שהתמלאו כל התנאים המפורטים בסעיף ‏4.1 לעיל וה"מועמד" נקלט לעבודה באמצעות חברת אורטל , תוך 6 חודשים ממועד שליחת קורות החיים ה"משתתף " או "עובד אורטל " יהיה זכאי לקבל מאורטל סכום כספי חד-פעמי בסך: 250 ₪ ברוטו .

4.3.2. סכום זה ישולם ל"משתתף" או "עובד אורטל " ע"י חברת אורטל ולעבודה בתום שלושה חודשי עבודה מלאים של ה"מועמד " , ובכפוף להשלמתם, באמצעות שוברי שי.

5. שונות

5.1. אורטל זכאית לשנות בכל עת את גובה השי , מבלי שלמי מהנ"ל תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי אורטל . אורטל מעריכה (אך אינה מתחייבת) כי במסגרת מבצע זה יחולקו, במצטבר, כ-25,000 ש"ח כשוברי שי .

5.2. לשאלות ובירורים יש לפנות דרך צור קשר באתר "אורטל ולעבודה".

5.3. אורטל שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לשנות את תקופת המבצע, לשנות את תנאי המבצע או לבטל את המבצע כולו או חלקו בכל עת, לפי שיקול דעתה.

5.4. אורטל שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את שוברי השי , וכן לא להעניק את דמי השי לזכאי, במידה ויימצא שמי מהם נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

5.5. למען הסר ספק אורטל שומרת לעצמה את הזכות לקבל קורות חיים , וכן לאייש משרות כאמור, ללא קשר למבצע זה.

5.6. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

5.7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

5.8. כל "משתתף" במבצע זה מאשר כי ידוע לו שהחלטת אורטל לעניין גיוסו או אי גיוסו של "מועמד" לעבודה באמצעות חברת אורטל הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו של "משתתף" או "עובד אורטל " במבצע עילה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי אורטל .

5.9. פרטי "מועמדים" וקורות החיים המחייבים לצורך מבצע זה הינם אלה המצויים בבסיס הנתונים של אורטל בלבד. אורטל ו/או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהוא לכל נזק שייגרם כתוצאה מכשלים טכניים כלשהם שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי מועמד , לרבות עובדת השתתפותם במבצע.

5.10. אורטל לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ל"משתתף" או "מועמד", ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין קבלת השי . ל"מועמד" לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אורטל בכל הקשור למבצע, בכפוף להוראות תקנון זה.

5.11. תקנון זה מחליף וגובר על כל תקנון אחר או קודם בנושא זה.

5.12. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע הגרלות זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

 

אורטל ולעבודה - למה לחפש עבודה כשאפשר למצוא?