עקרי החוק:

החוק למניעת הטרדה מינית שהתקבל בכנסת ב- 10/3/98 מגדיר מהי  הטרדה מינית ואוסר איסור מוחלט על הטרדה מינית מצד אדם כלשהו כלפי אדם אחר.
החוק קובע מסגרת של ענישה לרבות קנס כספי גבוה. מכוח חוק זה חלה חובה לפרסם תקנון בו יובהרו עיקרי החוק.

עיקרי התקנון:

 א. הגדרת הטרדה מינית: הטרדה מינית הינה כל אחד ממעשים אלו:

  • סחיטת אדם לבצע מעשה בעל אופי מיני כמשמעותו בס' 428 לחוק העונשין.
  • מעשים מגונים כשמשמעותם בסעיפים 348 ו- 349 לחוק העונשין.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן.
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו לרבות נטייתו המינית.
  • הצעות או התייחסות כאמור בפסקאות (3) או (4) המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה א'-ג', גם אם המוטרד לא הראה למטריד, כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות.
   • לקטין או לחסר ישע- תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול.
   • למטופל במסגרת טיפול נפשי או רפואי- תוך ניצול תלות של המטופל במטפל.
   • לעובד במסגרת יחסי עבודה ולאדם במסגרת השירות- תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות. 
 • הגדרת התנכלות: עפ"י חוק לשוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1998 מוגדרת התנכלות ככל אחד מהמעשים הבאים, אם המעשה מתבצע במסגרת יחסי עבודה, כאשר המעביד או ממונה מטעמו, פוגע בעובד או בדורש עבודה כשמקור הפגיעה הינו:
  • הטרדה מינית .
  • תלונה על התנכלות או תביעה משפטית בשל התנכלות.
  • סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה משפטית על התנכלות. 
 • הגדרת מסגרת יחסי עבודה: עפ"י החוק הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה מתקיימת בכל אחת מ- 4 נסיבות אלה:
  • במקום העבודה.
  • במקום אחר בו מתנהלת פעילות מטעם "נר סוכנויות פרויקטים 2000 בע"מ .
  • תוך כדי עבודה.
  • ניצול מרות ביחסי עבודה יכול להתקיים בכל מקום שהוא. 
 • חל איסור מוחלט על הטרדה מינית מצד אדם כלשהו כלפי אדם אחר וחל איסור להתנכל לו. 
 • הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני מהוות התנהגות בלתי חוקית, הפוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. התנהגות כאמור מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית. 
 • האחראית מטעם חברת "נר סוכנויות ופרויקטים 2000 בע"מ" לטיפול ובירור תלונה במקרה של הטרדה מינית או התנכלות הינה הגב' אתי אלזם, אליה יש לפנות בכל מקרה כאמור לטלפון 03-5616101. 
 • כל תלונה שתוגש, תטופל ע"י האחראית בדרך שנקבעה לכך בחוק. 
 • כנגד המטריד יכול שינקטו אחד או יותר מהצעדים הבאים:
  • צעדים כפי שיורה מנכ"ל החברה בהתאם לסמכויות הנתונות לו עפ"י החוק.
  • הגשת תלונה במשטרה.
  • הגשת תביעה משפטית אזרחית. 

ניתן לקבל עותק מנוסחו המלא של התקנון ממנהל הסניף.

אורטל ולעבודה - למה לחפש עבודה כשאפשר למצוא?