1. הרינו להודיעכם כי חברתנו מינתה את הגב' רויטל זינגר, כממונה על יישום חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח - 1988 בחברה (להלן:"הממונה").

2. הממונה במסגרת תפקידה הינה אחראית על בחינה וברור פניות ותלונות אשר יופנו לחברה על ידי מועמדים או עובדים בדבר הפלייתם בענייני עבודה, לרבות הפניה למשרות.

3. דרך הגשת התלונה לממונה בדבר אפליה בעבודה:

א. התלונה תוגש לממונה בכתב, חתומה על ידי מגיש/ת התלונה או מי מטעמו/ה במקרה של תלונה בעל פה ירשם תוכנה על ידי הממונה והתלונה תחתם על ידי המתלונן/ת או מי מטעמו/ה.

ב. ברור התלונה יעשה על ידי הממונה ביעילות וללא דיחוי ותוך הגנה מרבית על כבודו ופרטיותו של המתלונן/ת בין היתר לא תגלה הממונה מידע שהגיע אליה במהלך ברור התלונה, אלא אם חלה עליה חובה לעשות כן לשם הברור עצמו או על פי דין.

ג. בתום בירור התלונה תגיש הממונה למעביד ולמתלונן/ת סיכום בכתב של ברור התלונה בליווי המלצתה המנומקת לגבי המשך הטיפול בה (להלן:"סיכום התלונה").

ד. החברה תחליט בתוך 21 יום מקבלת סיכום התלונה אם יש לתת הוראות לעובדים המעורבים במקרה, וכן נקיטת צעדים בענייני עבודה, והכל כדי למנוע את הישנות המעשה של האפליה או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן/ת עקב ההפליה.

ה. החברה תמסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתה למתלונן/ת.

4. דרך הפניה לממונה:

ניתן לפנות לממונה הגב' רויטל זינגר בטלפון 03-7616100 או למשרדי החברה בכתובת דרך מנחם בגין 116, תל אביב.

אורטל ולעבודה - למה לחפש עבודה כשאפשר למצוא?